Begeleiding & Assessment

Investors in People wil meer zijn dan een periodiek langskomen om organisaties te wijzen op hun goede en slechte punten. Werken met Generation VI is het aangaan van een langdurig project om alsmaar beter te worden op vlak van organisatieontwikkeling en people management. De IIP Practitioner wordt een echte partner.

Het proces tot toekenning van het label maakt gebruik van een totaal gamma aan instrumenten. Een eerste stap daarin is zelfs volledig gratis. Organisaties krijgen de kans om via een on-line self assessment tool al zelf een eerste inschatting te maken van hun huidige status. Met behulp van de IIP Practitioner wordt hierop verder gewerkt door een grondige analyse te maken van bestaande documentatie.

In een volgend stadium zullen alle medewerkers bevraagd worden door middel van een online assessment. Enorme voordeel is hier dat de bevraging ingebed zit in het grotere geheel en mee een daadwerkelijke input geeft aan de sturing van de organisatie. Ze zal het ook toelaten de organisatie nationaal en internationaal te gaan benchmarken. Deze kwantitatieve data wordt verder aangevuld met een onderzoek naar bestaande HR metrics in de organisatie om zo alles nog beter op elkaar te gaan afstemmen.

Het hoogste management van de organisatie zal vervolgens in een zogenaamde contextmeeting in detail ingaan op de huidige (as is) en gewenste staat (to be) van de organisatie. Via heath maps zal de IIP Specialist in kaart brengen waar de sterke punten enerzijds en ontwikkelingspunten anderzijds liggen.

Maar uiteraard blijft de grootste toegevoegde waarde van IIP behouden: de individuele gesprekken met een representatieve steekproef van medewerkers.

Al deze inputs zullen de IIP Practitioner toelaten een grondig en gedegen advies uit te spreken over de staat van de organisatie, het voldoen aan de IIP-criteria en de positionering in het performantie- of maturiteitsmodel. Daarenboven zullen uit het onderzoek en de begeleiding heel veel concrete plannen tot verbetering komen waardoor de toegevoegde waarde van het werken met Investors in People niet kan onderschat worden.